افتتاح و بازدید استخر مجموعه ورزشی کارگران شهید معتمدی (تحت پوشش موسسه فرهنگی ورزشی آذر مهر پارس ) توسط آقای دکتر محمد شریعتمداری وزیر کار ، تعاون و رفاه اجتماعی و تیم همراه و جناب آقای رحمانیان مدیر عامل موسسه فرهنگی ورزشی آذر مهر پارس