آذر مهر پارس

فلسفه لوگو

رنگ آبی نشان دهنده عمق، ثبات ، اعتماد ، وفاداری، خرد، اعتماد به نفس، هوشمندی و آرامش است. طرح لوگوی AMP پویایی را به مخاطب القاء می‌کند. ما دائما در فرآیندهایی پیشرونده در حال اقدامات نوآورانه هستیم. بدیهی است در ابتدا بی ثبات باشیم ولی باور داریم با قدم‌هایی صحیح بر پایه‌ای اصولی به ثبات و استحکام می‌رسیم. و ویژگی AMP اینست که نمی‌ایستد و مدام رو به جلو حرکت می‌کند.

لحن یکپارچه

AMP دارای شخصیتی دوستانه، اجتماعی و پرانرژی است؛ با این توصیف، «لحن غالب» در تمام نقاط تماس برند، از قبیل وب‌سایت و اینستاگرام «دوستانه» است.

جنبه های فیزیکی برند

ارزش های کلامی AMP