آذر مهر پارس

چشم انداز و آینده آرمانی AMP

ایجاد جذاب‌ترین و مشتری مدارترین مجموعه ورزشی تفریحی تهران، آفرینشی منحصر به فرد با ایده‌های نوآورانه و هوشمندانه، و عشق و شور بی‌پایان‌، همگام با استانداردهای جهانی، برای بهبود زندگی روزمره‌ی بسیاری از افراد و ارتقاء کیفیت سبک زندگی‌

AMP CLUB در یک نگاه

فلسفه وجودی و ماموریت AMP